Basis salgs og leveringsbetingelser.

Gælder for alle salg og leveringer, for projektleveringer fremgår betingleserne af aftalen

  1. Tilbud og accept: Alle afgivne tilbud er først bindende for ID-advice efter fremsendt skriftlig ordrebekræftelse. Kundeordrer dækkende specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan ikke annulleres eller returneres. Ligeledes kan kunden ikke udskyde den aftalte leveringstermin.
  2. Pris: Såfremt der sker ændringer i priser på varer, der indkøbes specifikt til et projekt, kan ID-advice regulere prisen i henhold til dokumenterede stigninger. Andre priser er gyldige i 14 dage fra tilbudsdato. Alle priser er excl. moms.
  3. Afvigelser i henhold til tilbud: Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer i den afgivne ordre, er dette alene gældende såfremt ID-advice skriftligt accepterer eller fremsender ordrebekræftelse herpå.
  4. Levering: Indtil endelig leveringstid er aftalt, er opgivet leveringstid kun forventet. Hvis ID-advice på grund af force majeure ikke leverer varen indenfor en aftalt eller forlænget leveringstid, kan køber skriftligt meddele en rimelig endelig leveringsfrist. Finder leveringen ikke sted indenfor denne frist kan køber ophæve aftale ved skriftlig meddelelse til ID-advice. Køber er ikke berettiget til erstatning for udviklingsopgaver. For standardvarer kan køber forlange en erstatning, som ikke kan overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende vare fra anden side, derved omfatter erstatningen ikke driftstab, avancetab og anden indirekte tab. Hvis aftalen ikke hæves, er køber ikke berettiget til erstatning. Levering Ab fabrik, kunden bærer det fulde ansvar for varen fra den forlader ID-advices adresse eller anden afsenderadresse som måtte være aftalt med kunden.
  5. Betaling: Hvis andet ikke fremgår af tilbud netto kontant 8 dage; 50% ved ordre, 50% ved levering. Undlader køber at modtage varen, skal betaling alligevel finde sted. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, pålægges et fast kompensations krav på DKK 310 derudover påløber der morarenter i henhold til renteloven fra forfaldsdato og rykkergebyr 100,- kr. pr. rykker
  6. Ejendomsforbehold: Den leverede vare forbliver ID-advices ejendom, indtil hele betalingen er erlagt.
  7. Undersøgelses- og reklamationspligt: Køber er pligtig til straks ved modtagelse at undersøge og funktionsteste leverancen. Reklamation være ID-advice i hænde senest 8 dage efter, at levering har fundet sted. Hvis ID-advice ikke foretager installationen er kunden ansvarlig for korrekt justering og opsætning af udstyret.
  8. Lov-valg og værneting: Tvistigheder i anledning af aftalen skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i Århus som værneting.

 

 

 

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?