Der vil her peges på nogle af de vigtige, men ofte oversete faktorer, som er betydende for en succesfuld implementering og valg af RFID med en god ROI.

Valg af RFID teknologi

Den første væsentlige faktor er valg af RFID teknologi. Valg af teknologien skal sikre de rigtige valg af RFID med hensyn til et relevant udbud af udstyr, udstyr som er velegnet til opgaven, samt behovet for integration med andre led i forsyningskæden.

Det mest kritiske krav ved valg af RFID teknologi er læsefeltets form og udstrækning.
I RFID feltets form og udstrækning ligger den største betydning – og samtidigt det sværest at fastlægge. Det er valget af RFID læser og antenne, der har den størst betydning for læsefeltet. Læser- og antenneteknologi og type er den enkeltfaktor, der har størst effekt på systemets funktionalitet. Dette grundet valget af RFID teknologi på mange måder er ultimativ; den kan ikke løbende tilpasses på samme måde som for software. Det rigtige valg af RFID læsere og antenner er derfor essentiel for systemets succes og ROI.

Ved valg af RFID læser og antenne er det vigtigt at afklare disse 5 områder:

1. Læsehastighed

Behov for læsehastighed har stor betydning for valget af RFID læser. Hvis læseren ikke er udviklet til at håndtere den mængde tags som er relevant for applikationen, giver det dårlig funktionalitet. Hvis der er for mange tags, bliver de ikke læst.
Hvis der er for få tags, påvirker det ofte læsehastigheden i negativ retning. Faktorer der påvirker læsehastigheden er transmissionshastighed/clock frekvens og håndteringen af “anti-collision”.
 Det er derfor væsentligt at fastsætte præcise krav i forhold til de faktiske forhold.

2. Signalbåndbredde

Valg af RFID systemets signalbåndbredde har betydning for, hvor stabilt læseren vil opfange tags i læsefeltet. En smal båndbredde gør RFID signalet meget følsomt overfor selv små ændringer fra støj i omgivelserne eller svage tags. Det er derfor vigtigt at der fortages en måling af hvor dynamisk støjforholdene er. Båndbredde og krav til placering af sidebåndene skal fastlægges og overvejes i forhold til kravet til læseafstand.

Eksempel på effekt/signal forholdet for en given HF læser og tag størrelse:

Valg af RFID

Der kan laves en tilsvarende kurve for enhver RFID HF og UHF læser. Kurven har for de fleste tags en top inden max effekt er nået. Toppen bestemmes af læser og tag signalforholdet og de støj-elementer der er i omgivelserne.

3. RFID Tags signalfølsomhed

Selv om to forskellige RFID-tags begge overholder samme standard, giver de ikke samme læseafstand. Valg af RFID tags er derfor vigtig da signalfølsomheden er forskellig. Samspillet mellem læser og tags er af afgørende betydning for, at der kan opnås den optimale læseafstand og dermed systemets effekt.

IDadvice har målt op til 50% forskel på to RFID-tags der syner identiske. For UHF tags fremgår signalfølsomheden ofte af specifikationerne.
 Men for HF og LF tag er disse specifikationer ofte ikke eksisterende, og en faktisk måling er derfor nødvendig for at fastlægge “kvaliteten” af tag’ens signalfølsomhed.

4. RFID læsefeltets størrelse og udformning

Udover de ovennævnte faktorer omhandlende interaktionen i læsefeltet, har selve feltets størrelse og form naturligvis også stor betydning for effekten i et RFID system.
 For iagttageren kan det se ud som at læseren ikke fungerer hele tiden. I virkeligheden er der tale om, at nogle tags slet ikke kommer ind i læsefeltet eller at signalets frekvensområde er blevet forskubbet.

En teoretisk skematisk fremstilling af læsefeltet giver harmoniske og sammensatte cirkelformer. Men i virkeligheden vil der være skygger eller døde områder i læsefeltet, som følge af støj eller afskærmning af signalet, der gør at tags ikke bliver læst.

Metal er af meget stor betydning for afskærmning af signal, og kan være den direkte årsag til meget begrænsede læsefelter. 
Den mest præcise metode til at bestemme disse forhold er en direkte måling af signalfeltets form og frekvens i det miljø som installationen skal fungere i. En analyse inden installation med den valgte RFID læser og de valgte RFID tags, vil spare mange afbrydelser i produktion.

5. Tolerance i forhold til støj

I en installation med mange RFID læsere der ofte også skal placeres tæt, er det af afgørende betydning for systemets effekt i hvor høj grad systemet kan justeres og støj kan elimineres. Dette gør sig f.eks. gældende ved multiport installationer på højkapacitets lagre, eller i installationer hvor der er mange støjkilder i form af andre signaler, der kan virke forstyrrende på kommunikationen mellem tag og læser. Justeringsmulighederne er meget forskellige fra læser til læser, nogle læsere har ingen indbyggede muligheder for justering, mens andre kan justeres i forhold til en parameter. De bedste læsere kan justeres i forhold til både metal og støj.

IDadvice anbefaler

Ud fra en samlet vurdering af ovennævnte faktorer, anbefales det ved valg af RFID læser, at have meget opmærksomhed på signal støjforholdet i det miljø som læseren skal installeres i. Derudover er justeringsmuligheder i forhold til signaldræbere vigtige.

Ved valg af RFID tags skal der ligeledes testes de valgte tags i de støjforhold som gør sig gældende på stedet.

Hvis ovenstående faktorer overses i den første fase af et RFID projekt – er der stor risiko for at installation og indkøring bliver meget resursekrævende. Med stor sandsynlighed vil systemet aldrig komme til at fungere så optimalt, som det ellers ville være muligt med det rigtige valg af RFID konfiguration.

Andre risici og forhindringer ved valg af RFID system

Hvilke risici skal der gives opmærksomhed til og hvilke forhindringer mødes der ved valg af RFID til autoID?

Nedenfor er de mest kendte udfordringer vores kunder møder ved valg af RFID fremhævet. Når den teknologi der kan løse opgaven er valgt, er det vigtigt også at se på følgende faktorer ved valg af RFID teknologi og udstyr:

Prisen på tag

Prisen på tags er afgørende for anvendelsesmuligheder og formål. Prisen vil således have stor indflydelse på i hvilken rækkefølge samt indenfor hvilke industrier RFID vil vinde indpas. Med til vurdering af prisen hører også beregning af gevinsterne ved det valgte system.

Aktive tag er væsentligt dyrere end passive.

Standarder

Da forskellige brugere har forskellige behov og interesser, er der inden for RFID forskellige standarder. Mange af de industrier som har taget RFID i anvendelse, har dog på trods af manglende standarder og integration til omverdenen, fået konkurrencemæssige fordele og en effektivitet der giver en rigtig god tilbagebetalingstid.

Der vil i fremtiden være forskellige standarder til de forskellige anvendelser – valg af standarder vil altid stadig være vigtigt for RFID teknologien. Dette skyldes at standarderne sikrer kompatibilitet mellem systemerne og leverandøruafhængighed ved valg af RFID udstyr. Ved valg af RFID standard er det ligeledes vigtigt, at vurdere behovet for åbenhed til andre systemer. Det skal undersøges om den store gevinst ligger ved RFID internt i virksomheden eller i samspillet med andre virksomheder.
Gennem valg af RFID standard er følgende forhold defineret:

  • Kommunikationsprotokol
  • Data coding
  • Signal modulering
  • Transmissions hastighed
  • Anti collision (ved mange tags i samme læsefelt).
  • Kompatibilitet og åbenhed mellem systemer i forsyningskæden
  • Evnen til at håndtere de store datamængder.

Ud over valg af RFID standard skal RFID branche standard også vurderes med et efterfølgende valg. Herunder standard for RFID på retur emballage, standard for RFID på medicin, standard for RFID mærkning af bøger ol.

Mængden af data ved valg af RFID

Mængden af data vil blive mangedoblet med en meget stor faktor, hvilket selvfølgelig udgør en særlig udfordring i volumenindustrier som f.eks. fødevareindustrien. Det har dog endnu ikke været et problem inden for hverken landbrug, vaskerier eller biblioteker som med hensyn til datamængder kan måle sig med mange andre industrier.

Datasikkerhed

Datasikkerhed og uautoriseret adgang til personfølsomme oplysninger er områder, der skal overvejes ved valg af RFID krav.

Hvad betyder det, når objekterne bliver informationsbærerer, der kan aflæses trådløst og uden adgangskontrol?

Dette er det samme problem som kendes fra trådløse PC-netværk.
 Problemet eksisterer selvfølgelig kun for de systemer, hvor det er valgt, at skrive til RFID-tag’en eller hvor der samtidig er åben adgang til databasen med informationerne til den unikke ID.

RFID artikler
Valg af RFID - Hvilken type skal jeg vælge?
Emne
Valg af RFID - Hvilken type skal jeg vælge?
Beskrivelse
IDadvice rådgiver i forbindelse med valg af RFID-teknologi til RFID-projektet. Der er økonomiske, logistiske overvejelser, der skal tages højde for, for ikke at tale om dataindsamling og datasikkerhed.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?